برفراز تمام قله ها

آرامش حاكم است.

به سختی می توان دم نسیمی را

بر نوك شاخساران حس كرد؛

مرغكان خاموش در جنگل….

اندكی صبر كن!

بزودی تو نیز آرام می گیری.
گوته